Japan

JAPAN

Rhenus Sankyo Logistics K.K.
Toranomon ES-Bldg. 4 fl. 3-25-2 Toranomon
Minato-ku, Tokyo 105-0001
JAPAN

Tel : +81-3-6435 9375
email : marc.audsley@jp.rhenus-sankyo.com